chủ đầu tư giao nhà khi chua hoàn thiện

Chủ đầu tư có được giao nhà khi chưa có biên bản nghiệm thu công trình?

Đối với trường hợp bạn hỏi, để chắc chắn và an tâm, bạn có thể từ chối chưa nhận nhà và chờ cơ quan có